Beautiful Leaves


Pages

Monday, 7 November 2011

Latihan Bahasa Cina Tahun 3

Photobucket

三年级练习

A       。(  字):


1.                 )       
2.             (    )  
3.                 (    )  
4.               ) 
5.                )  
6.              (     嘻 嘻

7.                除 害
8. 为 民             )  
9.               )  
10.           (    ) 满 面 
11.              )  
12.               不 已

B    :
只 要   希 望          不 会     轻 易     放 弃       

妈 妈     菜 肴         丰 盛        煮 了          六 道

           布 告 板           作 文      在        
是 太 阳     到 底               月 亮 圆        还 是     气 候     高 原 上    寒 冷  ,  的   一 件 衣 服        穿      


国 家     人 民     过 着   富 足,   才 能   的 生 活   安 定
No comments:

Post a Comment